Badania i ekspertyzy przyrodnicze

Inwentaryzacja - Monitoring - Nadzór - Ochrona środowiska

Witamy w Bio-Study!

Troska o przyrodę, jej poznanie i ochrona stały się ważnym aspektem realizacji większości przedsięwzięć w naszym kraju. Inwestycje infrastrukturalne, budowa i modernizacja dróg, gazociągów, farm wiatrowych oraz wiele innych działań wymagają różnego rodzaju dokumentacji przyrodniczych oceniających aktualny stan i oddziaływanie na środowisko.

Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom w roku 2011 postanowiliśmy powołać firmę, której działania poparte pasją i bogatym doświadczeniem służą:

dla przyrody, dla rozwoju, dla przyszłości…

Specjalizujemy się w wykonywaniu badań i ekspertyz przyrodniczych – oferujemy szeroki zakres prac terenowych w zależności od wymagań i potrzeb (monitoring, inwentaryzacja, nadzór, waloryzacja).

Współpracujemy ze specjalistami z różnych szczegółowych dziedzin biologicznych, co gwarantuje profesjonalne podejście do tematu oraz rzetelne i sprawne wykonanie powierzonych zleceń.

Naszą ofertę kierujemy do wszystkich podmiotów, które podczas realizacji zadań wymagają badań środowiska przyrodniczego.

Misja

Etap środowiskowy jest jednym z najważniejszych elementów procesu inwestycyjnego przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Świadomość tego faktu skutkuje bardzo dużym naciskiem na wiarygodność oraz precyzyjność ekspertyz autorstwa naszej firmy.

Bogate doświadczenie zdobywane już od wielu lat, poprzez studia i w pracy zawodowej, umożliwia nam realizacje misji jaką jest wykonywanie powierzonych zadań z najwyższą troską o przyrodę oraz interesy naszych Klientów.

Znajomość specyfiki rynku, fachowość oraz podnoszone kwalifikacje skutkują najwyższą jakością świadczonych usług oraz wykonywanych dokumentacji.

Wykonaliśmy już setki zleceń dla różnych klas inwestycji, od termomodernizacji budynków, centra logistyczne, przez wielkoobszarową fotowoltaikę, farmy wiatrowe, linie energetyczne, po drogi i gazociągi. Współpracowaliśmy z takimi firmami jak m.in. OX2, PROKON, Blachy Pruszyński Energia, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (Oddziały Warszawa, Kielce, Wrocław, Rzeszów, Zielona Góra), Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Polska Spółka Gazownictwa, Gmina Izbicko, Gmina Inowłódz, Miasto Stołeczne Warszawa, Budimex, Hydroprojekt, Warszawskie Przedsiebiorstwo Mostowe MOSTY, Sun Energy, Radan, Agro Trade, Ekowat, LC Consulting, Asanga, Ekopolska.

Nie możemy doczekać się kolejnych wyzwań !

Oferta

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi w zakresie specjalistycznych badań i analiz środowiska przyrodniczego. Zapewniamy wsparcie merytoryczne i doradztwo na etapie planowania, budowy oraz w okresie porealizacyjnym inwestycji. Widza i fachowość naszych ekspertów zapewniają rzetelne i terminowe wykonanie powierzonych zadań.

Wykonujemy m.in.:

 • Inwentaryzacje i ekspertyzy przyrodnicze
 • Monitoring środowiska przyrodniczego
 • Nadzory i kompensacje przyrodnicze
 • Karty informacyjne przedsięwzięć (KIP)
 • Raporty oddziaływania na środowisko (ROOŚ)

ENERGETYKA WIATROWA

Energetyka wiatrowa to jeden z głównych kierunków naszej działalności. Prowadzimy badania wybranego obszaru w miejscach planowanych inwestycji pod kątem występowania, liczebności ptaków i nietoperzy. Efektem prac jest dokumentacja przyrodnicza niezbędna do uzyskania decyzji środowiskowej na budowę farm wiatrowych. Jesteśmy przekonani, że odpowiednia lokalizacja poprzedzona szczegółowym monitoringiem, będzie udanym przedsięwzięciem zarówno dla Inwestora, środowiska jak i lokalnych społeczności.

Wykonujemy:

 • screening (wstępna ocena lokalizacji przedsięwzięcia z oceną ryzyk środowiskowych);
 • monitoring przedrealizacyjny awifauny i chiropterofauny;
 • inwentaryzacja przyrodnicza pozostałych grup fauny i flory;
 • nadzór przyrodniczy na etapie budowy;
 • monitoring porealizacyjny awifauny i chiropterofauny;
 • audyt środowiskowy farm wiatrowych, analiza pierwotnych dokumentacji.
Monitoring ornitologiczny

 – badania prowadzone są w cyklu rocznym obejmując wszystkie okresy fenologiczne występowania ptaków. Zakres metodyczny oparty jest na projekcie Wytycznych (Chylarecki i in. 2011), wiedzy eksperckiej i najlepszych praktykach. Po zebraniu materiały terenowego dokonujemy oceny oddziaływania planowanej inwestycji na awifaunę, w szczególności na gatunki kluczowe i kolizyjne. Ryzyka środowiskowe omawiamy z Zamawiającym okresowo i wypracowujemy optymalne rozwiązania.

Monitoring chiropterologiczny

– badania prowadzimy w cyklu rocznym, monitoring detektorowy w okresie 15 marca – 15 listopada. Analizujemy obecność kolonii rozrodczych i zimowisk. Zakres metodyczny oparty jest na projekcie Wytycznych (Kepel i in. 2013), wiedzy eksperckiej i najlepszych praktykach. Do nagrań wykorzystujemy detektory ultradźwiękowe Titley i Wildlife. Po przeprowadzeniu całości prac terenowych analizujemy wpływ inwestycji na chiropterofaunę wskazanego obszaru. Ryzyka środowiskowe omawiamy z Zamawiającym okresowo i wypracowujemy optymalne rozwiązania.

Realizujemy porealizacyjne monitoringi chiropterofauny w oparciu o pasywną rejestrację z urządzeń umieszczonych na turbinach wiatrowych, spełniając wszystkie wymagania opisane w decyzjach środowiskowych.

FOTOWOLTAIKA

Ogniwa fotowoltaiczne są jednym ze źródeł OZE, popularnie nazywane panelami słonecznymi. O ile małe przydomowe czy przemysłowe panele PV mają w zasadzie minimalne oddziaływanie na środowisko, o tyle duże połacie pokryte panelami, umieszczone wśród otwartego krajobrazu, mogą potencjalnie negatywnie oddziaływać na zasoby środowiska (przede wszystkim szatę rośliną zwierzęta, siedliska i krajobraz). Wielkopowierzchniowe farmy fotowoltaiczne wymagają w związku z tym precyzyjnego planowana i szczegółowych analiz środowiskowych, które pozwalają na realizacje przedsięwzięć w zgodzie z zasadami ochrony przyrody i społecznej akceptacji. Fotowoltaika stanowi ważny kierunek naszej działalności.

Wykonujemy:

 • screening (wstępna ocena lokalizacji przedsięwzięcia z oceną ryzyk środowiskowych);
 • kompleksowe inwentaryzacje przyrodnicze wskazanego obszaru;
 • raporty z oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze;
 • nadzór przyrodniczy na etapie budowy;
 • monitoring porealizacyjny;
 • audyt środowiskowy farm fotowoltaicznych.

INWESYCJE DROGOWE

Inwestycje liniowe, w szczególności drogi to kolejna bardzo ważna część działalności naszej firmy. Wysoki poziom świadomości dotyczący potencjalnego negatywnego oddziaływania dróg na szatę roślinną i faunę, w tym efekt barierowy, skutkują szczególną dbałością o aspekty środowiskowe podczas całego procesu inwestycyjnego.

Przygotowane przez nas dokumentacje pozwolą na realizację przedsięwzięć w jak najmniejszym stopniu ingerujących w stan środowiska naturalnego wzdłuż przebiegu drogi, z zachowaniem pierwotnych szlaków migracji i przestrzennego rozmieszczenia żerowisk zwierząt.

Wykonujemy:

 • kompleksowe inwentaryzacje przyrodnicze;
 • inwentaryzacje dendrologiczne;
 • waloryzacje obszaru inwestycji, oceny odziaływania, działania minimalizujące, kompensacyjne, zalecenia ochronne;
 • nadzór przyrodniczy na etapie budowy (wszystkie branże środowiskowe);
 • monitoring porealiacyjny – skuteczność urządzeń ochrony środowiska;
 • monitoring użytkowania przejść dla zwierząt;
 • monitoring śmiertelności fauny.

POZOSTAŁE BRANŻE

Szereg innych przedsięwzięć infrastrukturalnych, w tym liniowych (gazociągi, koleje, linie energetyczne) oraz powierzchniowych (kopalnie, obiekty produkcyjne i przemysłowe, obiekty mieszkalne oraz termomodernizację) zaliczana jest do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Na kolejnych etapach procedur administracyjnych nieodzowne będą zatem badania przyrodnicze.

Kompleksowa realizacja, odpowiednie planowanie oraz wieloletnie doświadczenie pozwalają nam maksymalnie wesprzeć Inwestorów w sprawnej i udanej realizacji wszelkich podejmowanych przedsięwzięć.

Wykonujemy:

 • inwentaryzacje przyrodnicze;
 • inwentaryzacje dendrologiczne;
 • opinie ornitologiczne i chiropterologiczne;
 • waloryzacje obszaru inwestycji, oceny odziaływania, działania minimalizujące, kompensacyjne, zalecenia ochronne;
 • nadzór przyrodniczy na etapie budowy (wszystkie branże środowiskowe);
 • monitoring porealiacyjny.

Zespół

Bio-Study tworzy grupa przyjaciół o wspólnej pasji i naukowym zacięciu. Wiele lat spędzonych w terenie oraz doświadczenie w zakresie ochrony przyrody, pozwalają nam z pełnym zaangażowaniem realizować kolejne projekty.

Założycielem i właścicielem Bio-Study jest Marcin Łukaszewicz – przyrodnik, specjalizujący się w faunistyce oraz tematyce oddziaływania farm wiatrowych na ptaki i nietoperze. Głównym ekspertem w zakresie monitoringu i ochrony przyrody jest Jacek Tabor, ściśle związany z firmą od samego początku jej istnienia.

Specjalizujemy się w badaniach i monitoringu środowiska przyrodniczego, oferujemy kompleksowe realizacje obejmujące wszystkie grupy fauny i flory. W wąskich specjalnościach współpracujemy z naukowcami z różnych jednostek naukowych w kraju. Na stałe jesteśmy związani z Mazowiecko-Świętokrzyskim Towarzystwem Ornitologicznym. Wykorzystujemy systemy GIS, najwyższej klasy oprogramowanie, sprzęt optyczny, pomiarowy i nawigacyjny. Wszystko po to, aby w rzetelny i profesjonalny sposób wykonać każde powierzone zlecenie.

Pracownia Badań Przyrodniczych
Bio-Study Marcin Łukaszewicz

Dane adresowe:

Kontakt:

Napisz do nas: