Oferta

  Oferujemy Państwu kompleksowe usługi w zakresie specjalistycznych badań i analiz przyrodniczych. Zapewniamy wsparcie merytoryczne i doradztwo na etapie planowania i realizacji inwestycji. Wiedza i fachowość zapewniają rzetelne i terminowe wykonanie wszelki powierzonych zadań.

  Wykonujemy m.in.:

  RAPORTY O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘĆ NA ŚRODOWISKO

  Wykonamy dla Państwa Raporty o Oddziaływaniu Przedsięwzięć na Środowisko w części przyrodniczej. Przeprowadzimy badania terenowe na podstawie których, dokonamy analizy oddziaływania inwestycji na populacje zwierząt oraz siedliska przyrodnicze. Raporty dotyczą oddziaływania budowy planowanych i funkcjonowania istniejących: elektrowni wiatrowych, elektrowni fotowoltaicznych (słonecznych), dróg ekspresowych, autostrad i obwodnic, linii kolejowych, linii energetycznych, elektrowni wodnych, biogazowi, masztów radiokomunikacyjnych, zespołów zabudowy przemysłowej, usługowej i wiele innych.

  BADANIA I EKSPERTYZY PRZYRODNICZE

  Przeprowadzimy różnorakie badania przyrodnicze (w szczególności z zakresu ornitologii i zoologii), inwentaryzacje, waloryzacje wskazanego obszaru w tym obszarów cennych przyrodniczo (parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000), monitoring przyrody na potrzeby placówek naukowych, organizacji, firm i osób prywatnych.

  PLANY OCHRONY OBSZARÓW CHRONIONYCH

  Sporządzimy plany ochrony dla obszarów chronionych (w tym obszarów sieci Natura 2000). Dokonamy aktualizacji w przypadku znacznego poszerzenia granic obszaru chronionego oraz okresową rewizje dotychczasowego planu. Przeprowadzimy przeorientowanie planu ochrony w przypadku, gdy jest wyraźna potrzeba zmiany lub dodania celów ochrony, albo zmiany sposobu ochrony całego obszaru lub wybranych ekosystemów.

  Inwentaryzacje i ekspertyzy przyrodnicze prowadzimy zgodnie z wymogami prawa krajowego i wspólnotowego na terenach inwestycji, m.in.: