Elektrownie wiatrowe

  Prowadzimy badania wybranego obszaru w miejscach planowanych inwestycji energetyki wiatrowej pod kątem występowania i liczebności ptaków i nietoperzy. Efektem prac jest dokumentacja przyrodnicza niezbędna do uzyskania decyzji środowiskowej na budowę pojedynczej turbiny lub farmy wiatrowej składającej się z wielu siłowni.

  Wykonujemy:

  • ocenę wstępną (screening)
  • monitoring przedrealizacyjny
  • monitoring porealizacyjny

  Monitoring ornitologiczny – prowadzony jest w cyklu rocznym obejmując wszystkie okresy fenologiczne występowania ptaków. Po zebraniu materiały terenowego dokonujemy oceny oddziaływania planowanej inwestycji na awifaunę, w szczególności na gatunki kluczowe i kolizyjne.
  Wytyczne w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki (2008) – pobierz.
  Monitoring chiropterologiczny – prowadzony w okresie 15 marca – 15 listopada. Do nagrań wykorzystujemy detektory ultradźwiękowe firmy Petterson D230 i D240x oraz cyfrowe rejestratory dźwięku. Po przeprowadzeniu całości prac terenowych analizujemy wpływ inwestycji na chiropterofaunę wskazanego obszaru.
  Tymczasowe wytyczne dotyczace oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze (2009) – pobierz.

  Prace terenowe oraz analizę uzyskanych wyników prowadzimy zgodnie z aktualnymi ogólnokrajowymi wytycznymi, dobrymi praktykami uzyskanymi przy zakończonych projektach oraz naszą najlepsza wiedzą merytoryczną.